Pilot project manager:
Asociația Mai Bine (Mbine)

Pilot Location:
Iasi (Romania)

Restaurant with local products

Background:

CUIB is probably the most sustainable bistro in Romania, in terms of both environmental and social impact and is one of the most popular local restaurants based in Iași, the second biggest city of the country (7th rank generally and 1st for local food on TripAdvisor, first recommendation on Lonely Planet and Rough Guides).    Founded by Mai bine back in 2013 as a green social enterprise, it is still pioneering locally, regionally and nationally multiple practical approaches of sustainability for the HORECA system:  

 • Low carbon impact food: vegetarian, local, in season and natural ingredients
 • Ecological, artisanal and local beverages
 • Fair trade and ethical products
 • Solidarity services: free food for the most vulnerable
 • Low waste operational activities
 • Mental and human ecology education 
 • Community consolidation through convivial and cultural events. 
Vision:

Through FoodE it will advance towards its vision of capacity building for sustainable development and its objectives of decreasing the environmental negative impact while increasing the social positive impact. Il will become the first zero-waste unit within the Romanian HORECA sector by integrating a closed-loop economy model in its operational activities. It will do so by launching a community garden for aromatic and medicinal plants, including raised bed gardens and greenhouses, within the space, respectively on the terrace and a small soil farm by composting its organic waste. As well, the pilot will integrate strategies for a transition to lower energy consumption, recovery of heirloom plant varieties, reducing the proximity distance towards km0, the founding of the first local food bank, and doubling the number of vulnerable beneficiaries.

In collaboration with FoodE partners:
Asociația Mai Bine (RO), University of Bologna (IT) and Polar Permaculture Solutions AS (NO)

Director de proiect pilot:
Asociația Mai Bine (Mbine)

Locația pilotului:
Iasi (Romania )

Restaurant cu produse locale

Context:

CUIB este probabil cel mai sustenabil bistro din România, atât din punct de vedere al impactului asupra mediului, cât și al impactului social și este unul dintre cele mai populare restaurante locale din Iași, al doilea cel mai mare oraș al țării (locul 7 în general și locul 1 pentru mâncare locală pe Trip Advisor, prima recomandare pe Lonely Planet and Rough Guides). Fondat de Asociația Mai bine în 2013 ca o întreprindere socială „verde“, încă este un pioner local, regional și național prin multiplele abordări practice de sustenabilitate în sectorul HORECA:

 • Alimente cu impact redus de carbon: vegetariană, locală, de sezon și cu ingrediente naturale;
 • Băuturi ecologice, artizanale și locale;
 • Produse Fair Trade și etice;
 • Servicii de solidaritate: mâncare gratuită pentru cei mai vulnerabili;
 • Activități operaționale care generează mai puține deșeuri;
 • Educație despre ecologia mentală și umană;
 • Consolidarea comunității prin evenimente culturale și conviviale.
Viziune:

Prin proiectul FoodE, va avansa spre viziunea sa de consolidare a capacității pentru dezvoltarea durabilă și de îndeplinire a obiectivelor sale de reducere a impactului negativ asupra mediului, în același timp crescând impactul social pozitiv. Prin integrarea unui model de economie circulară în activitățile sale operaționale va deveni prima unitate cu aproape zero deșeuri din sectorul HORECA din România,. Va face acest lucru prin lansarea unei grădini comunitare pentru plante aromatice și medicinale, inclusiv grădini cu straturi înălțate și sere, în spațiu, respectiv pe terasă și o mică fermă de sol prin compostarea deșeurilor organice. De asemenea, pilotul va integra strategii pentru o tranziție la un consum de energie mai mic, recuperarea soiurilor de plante de tip heirloom, reducerea distanței de aprovizionare spre 0 km, fondarea primei bănci locale de alimente și dublarea numărului de beneficiari vulnerabili.

În colaborare cu partenerii FoodE:
Asociația Mai Bine (RO), University of Bologna (IT) and Polar Permaculture Solutions AS (NO)